Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Jelölő szervezet bejelentése

Az önkormányzati választáson a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett szervezetek (pártok, társadalmi szervezetek) indulhatnak.
Ahhoz, hogy a szervezet jelöltet, listát állíthasson, a választási bizottságnál először magát a jelölő szervezetet kell nyilvántartásba vetetni, mégpedig olyan időpontban, hogy a jelölt vagy a lista bejelentésének idejére már megtörténjen a szervezet nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vételhez a jelölő szervezetet be kell jelenteni

 • az Országos Választási Bizottságnál, ha a szervezet több megye, illetőleg a főváros és valamely megye területén is jelöltet vagy listát kíván állítani,
 • a területi választási bizottságnál, ha a szervezet csak egy megye, illetőleg csak a főváros területén, de azon belül több településen, fővárosi kerületben kíván jelöltet állítani,
 • a helyi választási bizottságnál, ha a szervezet csak egy településen vagy fővárosi kerületben kíván jelöltet állítani.

A jelölő szervezet bejelentését a P nyomtatvány kitöltésével és személyes leadásával vagy postai megküldésével kell megtenni. A nyomtatványhoz mellékelni kell a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásából a bíróság által 2010. július 16-át követően kiállított kivonatot.
Ha a szervezet kéri az emblémája feltüntetését a szavazólapon, akkor azt mellékelni kell szürkeárnyalatos, legalább 300 dpi felbontású JPEG vagy TIF kiterjesztésű elektronikus formátumban is.
Ha a szervezet kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, a P nyomtatványhoz csatolni kell az N jelű nyomtatványt is.
A jelölő szervezetet a választási bizottság a bejelentését követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.


Delegálás a választási bizottságokba

A polgármester jelöltet, „egyéni listás” jelöltet, egyéni választókerületi jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint független jelöltek a helyi választási bizottságba, a megyei listát állító jelölő szervezetek a területi választási bizottságba, a fővárosi listát, főpolgármester-jelöltet állító jelölő szervezetek, valamint a független főpolgármester-jelöltek a Fővárosi Választási Bizottságba jogosultak egy-egy tagot megbízni. A fent felsoroltak a szavazatszámláló bizottságokba is megbízhatnak egy-egy tagot.
A megbízott tagot a jelölt, illetőleg a lista jogerős nyilvántartásba vételét követően, de legkésőbb 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló bizottság esetén a helyi választási iroda vezetőjénél. A bejelentés során meg kell adni a delegált nevét, lakcímét és személyi számát.
A megbízott választási bizottsági tag bejelentésére a független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet bíróság által bejegyzett képviselője vagy az általuk adott írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazott személy jogosult, de a meghatalmazással rendelkező képviselő további meghatalmazást is adhat.
A közös listát állító jelölő szervezetek közösen bízhatnak meg tagot a választási bizottságokba.
A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt. Az olyan választási bizottságoknak, amelyek a jogorvoslati eljárásban egymással döntési, döntést felülbíráló kapcsolatba kerülhetnek, nem lehetnek tagjai az egymással hozzátartozói kapcsolatban álló személyek
A független jelölt, illetőleg a jelölő szervezet által megbízott választási bizottsági tag jogai és kötelezettségei megegyeznek a választott tagokéval. Így a megbízott tag nemcsak figyelemmel kíséri a választási bizottság munkáját, hanem tevékenyen részt vesz benne, a bizottság rendelkezésére álló valamennyi információt megismerhet. A tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat azonban sem az őt megbízó jelölő szervezet vagy független jelölt részére, sem bárki másnak nem adhatja ki!
A választás állami költségvetéséből nem jár tiszteletdíj a megbízott tagok részére, a jelölő szervezet vagy a független jelölt azonban díjazásban részesítheti az általa megbízott tagot.


Polgármesterjelölt állítása

A polgármester-választáson független jelöltek és – a választási bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett – jelölő szervezetek által állított jelöltek indulhatnak.
Polgármesterjelölt az lehet, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak 2%-a, de legalább 300 választópolgár,
c) a 100 000-nél több lakosú település esetén a választópolgárok 1%-a, de legalább 2000 választópolgár

jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások pontos számáról a polgármesteri hivatalban működő Választási Információs Szolgálatnál érdeklődhet.
Az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek, illetőleg a független jelöltnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.
Ajánlást kizárólag a választási iroda által a választópolgároknak megküldött hivatalos ajánlószelvényen lehet gyűjteni, azok másolása – még a kitöltést megelőzően is – tilos.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:

a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Ugyanakkor nincs jogszabályi rendelkezés az ajánlószelvény-gyűjtést végző aktivista díjazásának kérdésében.
Az ajánlószelvényen – saját adatai mellett – a választópolgár feltünteti az ajánlott jelölt nevét, a jelöltet állító szervezet nevét (akár a hivatalos megnevezéstől eltérő formában, de egyébként minden kétséget kizáró módon megállapíthatóan, pl. rövid név, betűszavas rövidítés is elfogadható), illetőleg független jelölt esetében a „független” megjelölést. Amennyiben két vagy több szervezet közös jelöltet kíván állítani, az ajánlószelvényen valamennyi érintett szervezet nevét fel kell tüntetni.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet

a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b) nem teljes körűen kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
c) az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több polgármesterjelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Tekintettel arra, hogy az érvénytelen ajánlások miatt mindig kevesebb a figyelembe vehető ajánlások száma, mint amennyi ajánlószelvényt leadnak a jelölt bejelentésekor, érdemes ráhagyással gyűjteni.
Az ajánlószelvényekről, illetőleg az azokon feltüntetett adatokról másolatot készíteni szigorúan tilos. Ha a jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt nem adja le az összes, általa gyűjtött ajánlószelvényt, akkor a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie, erről jegyzőkönyvet kell készítenie, és a jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig át kell adnia a helyi választási bizottságnak.
A jelöltet 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál. A bejelentést az E jelű formanyomtatványon kell megtenni, mellékelve az ajánlószelvényeket.
Ha a kisebbséget képviselő jelölt kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, az E nyomtatványhoz csatolni kell az N jelű nyomtatványt is.
A jelöltet a helyi választási bizottság a bejelentését követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.
Ha a választópolgárt több helyen is polgármesterjelöltnek ajánlották, legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el.
A 10,000 vagy annál kevesebb lakosú település polgármesterjelöltje egyidejűleg ugyanazon településen egy „egyéni listás” és ugyanazon megyében egy megyei listás jelölést fogadhat el.
A 10,000-nél több lakosú település polgármesterjelöltje egyidejűleg ugyanazon településen egy egyéni választókerületi és egy kompenzációs listás, valamint ugyanazon megyében egy megyei listás jelölést fogadhat el.
A fővárosi kerület polgármesterjelöltje ugyanazon kerületben egy egyéni választókerületi, egy kompenzációs listás, valamint egy fővárosi listás jelölést fogadhat el.
A megyei jogú város polgármesterjelöltje ugyanazon településen egy egyéni választókerületi és egy kompenzációs listás jelölést fogadhat el.


Képviselőjelölt állítása 10 000 vagy annál kevesebb lakosú településen

A 10,000 vagy annál kevesebb lakosú településeken a képviselő-testület tagjait úgynevezett „egyéni listás” választáson választják.
A választáson független jelöltek és – a választási bizottsághoz bejelentett és nyilvántartásba vett – jelölő szervezetek által állított jelöltek indulhatnak.
Képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások pontos számáról a polgármesteri hivatalban működő Választási Információs Szolgálatnál érdeklődhet.
Az ajánlószelvények gyűjtésének megkezdését megelőzően a jelölő szervezetnek, illetőleg a független jelöltnek be kell jelentkeznie az adatvédelmi biztos által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba.
Ajánlást kizárólag a választási iroda által a választópolgároknak megküldött hivatalos ajánlószelvényen lehet gyűjteni, azok másolása – még a kitöltést megelőzően is – tilos.
Nem gyűjthető ajánlószelvény:
a) munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,
b) a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,
c) tömegközlekedési eszközön,
d) állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos. Ugyanakkor nincs jogszabályi rendelkezés az ajánlószelvény-gyűjtést végző aktivista díjazásának kérdésében.
Az ajánlószelvényen – saját adatai mellett – a választópolgár feltünteti az ajánlott jelölt nevét, a jelöltet állító szervezet nevét (akár a hivatalos megnevezéstől eltérő formában, de egyébként minden kétséget kizáró módon megállapíthatóan, pl. rövid név, betűszavas rövidítés is elfogadható), illetőleg független jelölt esetében a „független” megjelölést. Amennyiben két vagy több szervezet közös jelöltet kíván állítani, az ajánlószelvényen valamennyi érintett szervezet nevét fel kell tüntetni.
Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
a) nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,
b) nem teljes körűen kitöltött ajánlószelvényen adtak le,
c) az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több képviselőjelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Tekintettel arra, hogy az érvénytelen ajánlások miatt mindig kevesebb a figyelembe vehető ajánlások száma, mint amennyi ajánlószelvényt leadnak a jelölt bejelentésekor, érdemes ráhagyással gyűjteni.
Az ajánlószelvényekről, illetőleg az azokon feltüntetett adatokról másolatot készíteni szigorúan tilos. Ha a jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt nem adja le az összes, általa gyűjtött ajánlószelvényt, akkor a be nem nyújtott ajánlószelvényeket 2010. szeptember 6-án 16.00 óráig meg kell semmisítenie, erről jegyzőkönyvet kell készítenie, és a jegyzőkönyvet 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig át kell adnia a helyi választási bizottságnak.
A jelöltet 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnál. A bejelentést az E jelű formanyomtatványon kell megtenni, mellékelve az ajánlószelvényeket.
Ha a kisebbséget képviselő jelölt kéri, hogy nevét a kisebbség nyelvén is feltüntessék a szavazólapon, az E nyomtatványhoz csatolni kell az N jelű nyomtatványt is.
A jelöltet a helyi választási bizottság a bejelentését követő 2 napon belül veszi nyilvántartásba.
Ha a választópolgárt több helyen is „egyéni listás” képviselőjelöltnek ajánlották, legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el.
Az „egyéni listás” képviselőjelölt egyidejűleg ugyanazon településen egy polgármester-jelölést és ugyanazon megyében egy megyei listás jelölést fogadhat el.


A szavazás módja


 • Szavazni csak személyesen lehet.
 • A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:
 • lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy
 • személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
 • Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.
 • A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetőleg a lista neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
 • Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia.Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen (igazolással szavazás)


 • Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg.
 • Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.
 • Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon!
 • Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.Szavazás mozgóurnával

Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

 

[Vissza az előző lapra]